Visie

De WMO-Raad heeft als visie dat elke burger volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

Missie

De WMO-Raad toetst het beleid van de Gemeente Soest op de bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vastgelegde uitgangspunten.

De WMO-Raad zal, waar mogelijk in goed overleg met alle betrokkenen, het beleid gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Hierbij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden betracht.

De WMO-Raad ziet naar vermogen toe op de uitvoering van het gemeentelijk beleid en signaleert eventuele knelpunten.

Strategie

De WMO-Raad hanteert als leidraad voor het uitbrengen van advies en/of het toetsen van gemeentelijk beleid en uitvoering de in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning omschreven Prestatie Velden.

Om zijn taken goed en gedegen te kunnen uitvoeren dient de WMO-Raad in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij het opstellen van beleid. Alleen dan kan de WMO-Raad tijdig adviezen opstellen en zo mogelijke correcties achteraf voorkomen.

De WMO-Raad en/of zijn werkgroepen oriënteren zich ter zake zo breed mogelijk bij betrokkenen, (cliënten)raden, en groepen in de samenleving om, al dan niet in samenwerking, een goed oordeel te kunnen vormen en tot gedegen advisering te komen.

sociale kaart soest