De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem. Zij kunnen de gemeente vragen om ondersteuning zoals thuiszorg of een rolstoel.

Gemeente verantwoordelijk voor Wmo
Gebruikelijke zorg en Wmo-zorg
Mantelzorg en Wmo
Persoonsgebondenbudget (pgb) en Wmo
Wmo vervangt oude regels
Meer informatie Wmo

Gemeente verantwoordelijk voor Wmo
Uw gemeente bepaalt zelf voor het grootste deel hoe ze de Wmo uitvoert. U moet daarom bij uw gemeente zijn als u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp nodig heeft via de Wmo of als u een Wmo-voorziening wilt aanvragen. De meeste gemeentes hebben een loket waar u terecht kunt met vragen. De namen kunnen per gemeente verschillen. Zo heeft de ene gemeente een Wmo-loket, bij een andere gemeente heet dit het Zorgloket of Loket Wegwijs.
De gemeente Soest heeft hierover de speciale pdfMeedoen Krant uitgebracht.

Gebruikelijke zorg en Wmo-zorg
Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw partner boodschappen kan doen of dat uw kinderen kunnen koken. Als u via de Wmo huishoudelijke hulp aanvraagt, bekijkt de gemeente eerst of gebruikelijk zorg op u van toepassing is. Als dit zo is, krijgt u geen huishoudelijke hulp vergoed via de Wmo.

Mantelzorg en Wmo
Een mantelzorger geeft onbetaalde zorg aan zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg is geen Wmo-voorziening. U kunt met mantelzorg soms wel een beroep doen op de Wmo. Bijvoorbeeld als uw mantelzorger alleen uw persoonlijke verzorging op zich wil nemen omdat de combinatie met huishoudelijke hulp te zwaar is. In dit geval kunt u huishoudelijke hulp aanvragen via de Wmo.

Persoonsgebondenbudget (pgb) en Wmo
U kunt bij uw gemeente eenpersoonsgebonden budget (pgb) aanvragen uit de Wmo. Dat betekent dat u de hulp waar u recht op heeft zelf kunt inhuren.

Wmo vervangt oude regels
Sinds de invoering van de Wmo gelden de volgende regels niet meer:

  • Wet voorziening gehandicapten (Wvg). De Wvg regelde voorzieningen voor mensen met een beperking of handicap.
  • Welzijnswet. De Welzijnswet regelde welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, de peuterspeelplaats, jongerenwerk, buurthuizen en vrouwenopvang.
  • Huishoudelijke hulp uit de AWBZ. Met de invoering van de Wmo is uw gemeente verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp als u die nodig heeft.

Meer informatie Wmo
Voor meer informatie over de Wmo kunt u contact opnemen met uw gemeente.
Tevens is er de website koepelsite voor lokale WMO Raden.

sociale kaart soest