Mantelzorg en betaald werk, ongevraagd advies

Een van de opdrachten voor de Adviesraad Sociaal Domein Soest bestaat eruit u gevraagd en ongevraagd advies te geven op het terrein van het sociaal domein. Op deze wijze kunnen wij een stem geven aan de burgers van Soest bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op dit terrein. Wij hebben reeds een aantal keren van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ook nu willen wij u (ditmaal ongevraagd) adviseren over een van de deelthema s binnen het sociaal domein. In het bijzonder willen wij aandacht vragen voor de relatie tussen het verlenen van mantelzorg en het verrichten van betaalde werkzaamheden, en wel door medewerkers binnen uw gemeentelijke organisatie.

Voor het volledige advies pdfklik hier

Ongevraagd Advies Retailbeleid Adviesraad Sociaal Domein

Naar aanleiding van de bijeenkomst Uitvoeringsagenda Wonen met Zorg van 12 december jl., willen wij u ongevraagd het volgende onder uw aandacht brengen.

Tijdens de bijeenkomst kwam terzijde het Retailbeleid van de gemeente Soest ter sprake.
Bij monde van de twee namens de gemeente aanwezigen medewerkers, werd aangegeven dat dinsdag 20 december een beleidsnota ter vaststelling in de gemeenteraad wordt behandeld.
In de nota is als beleidsvoornemen opgenomen, winkels in de vier centra gebieden van de kern van Soest te concentreren, dit om aantrekkelijke en economisch levensvatbare winkelcentra te creëren, aldus de medewerkers. Als gevolg van het beleid zullen de nu aanwezige winkels in de aanloopgebieden van de centra en in de woonwijken door de gemeente worden gestimuleerd te verhuizen naar deze centra en zullen door de gemeente nieuwe winkelactiviteiten buiten de centra niet worden gestimuleerd of zal geen medewerking worden verleend deze mogelijk te maken.
Sprake zou zijn van o.a. verhuizing van de buurtsupermarkten Boni en Hoogvliet.

Voor het volledige advies klik hier

 

Advies Adviesraad Sociaal Domein Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2015

Op 8 december ontvingen wij uw verzoek om advies bij het rapport "Onderzoek clientervaring jeugd 2015 in Soest". De Raad heeft met belangstelling kennis genomen van dit document. In antwoord op uw verzoek het volgende.

Naar wij begrijpen bent u op basis van de Jeugdwet verplicht, onderzoek te doen naar de ervaringen van jeugdigen en ouders met de ontvangen hulp. U geeft aan, dat u door deelname aan de pilot van het desbetreffende onderzoek aan deze verplichting heeft voldaan. Desondanks zijn wij van mening, niet in staat te zijn op basis van de resultaten van deze pilot u een betekenisvol advies te geven. Immers, de deelname van jongeren en ouders aan het onderzoek is uiterst beperkt: 14,7 resp. 19,6 procent van de groep mogelijke respondenten. Deze groep is te beperkt om aan het onderzoek enige conclusies te kunnen verbinden. Wij volstaan dan ook met een enkele opmerking.

 

Volledig advies lezen? Klik hier

 

Advies Adviesraad Sociaal Domein mbt Verordening Jeugd 2017

Op 13 oktober 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Soest uw adviesaanvraag over de gewijzigde verordening Jeugd ontvangen. De adviesraad heeft kennis genomen van de wijzigingen die u aan wilt brengen. Onderstaand treft u ons advies aan.

Zoals u aangeeft, vindt het begrip “gebruikelijke zorg” zijn oorsprong in het voormalige Besluit zorgaanspraken in het kader van de AWBZ. De bepaling beoogde een grens te trekken tussen de zorg die van het netwerk van de zorgvragers in redelijkheid mag worden gevraagd en de zorg die uit de publieke middelen wordt betaald. Er ligt hier een duidelijke relatie met het beginsel van de eigen kracht zoals dat in andere wetten wordt gehanteerd. Het spreekt dan ook vanzelf dat in de Verordening jeugd 2017 -waarin eigen kracht ook een belangrijk uitgangspunt vormt- het beginsel van de “gebruikelijke zorg” te introduceren. De Raad kan dan ook instemmen met uw wijzigingsvoorstel.

Voor het volledige bericht klik hier

sociale kaart soest