Advies “Cliëntervaringsonderzoek 2016”

Onlangs ontvingen wij uw verzoek om advies bij de rapportage Clientervaringen WMO 2016 in Soest. Graag voldoen wij met voorliggend advies aan uw verzoek.

In de rapportage wordt een beeld geschetst van de ervaringen van de inwoners van Soest met en hun waardering van de dienstverlening van de gemeente die zij in het kader van de WMO in 2016 ontvingen. Tevens wordt in de rapportage een vergelijking gepresenteerd met de resultaten uit 2015 en de situatie in andere omliggende gemeenten.

Wij hechten eraan op te merken dat de betekenis van de scores op een aantal vragen moeilijk is in te schatten. Conclusies die veel verder gaan dan, dat er in Soest sprake is van een bevredigend beeld van de geboden dienstverlening, zijn niet mogelijk. Dit wordt veroorzaakt door het op diverse plaatsen ontbreken van de "waaromvraag". Wij zijn er ons van bewust dat dit ook voor u als een gegeven moet worden beschouwd. Hierdoor is het lastig om op grond van de resultaten van de enquête concrete actiepunten te benoemen.

Uit het rapport blijkt dat de scores over 2016 niet of nauwelijks afwijken van die over 2015. Hoewel deze uitkomsten op zich bevredigend zijn te noemen, is het blijkbaar toch niet mogelijk gebleken het beeld in positieve zin te veranderen. Met name ten aanzien van de bekendheid van burgers met het steunpunt mantelzorg en de onafhankelijke cliëntondersteuner, is dit te betreuren. Wij adviseren u dan ook beslist om extra energie te steken in het verbeteren van de bekendheid van beide faciliteiten.

Meer lezen Klik hier

Regionaal Advies over het beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019

De zorgvraag is bepalend voor het te volgen zorgarrangement. Maak dat in- en overzichtelijk! Stel vast wat hiervoor naar inhoud en omvang beschikbaar en nodig is en bepaal dan de grenzen van de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden. En niet andersom! Voor het volledige advies klik hier

Advies nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2017

Op 17 mei jl. ontvingen wij uw verzoek u van advies te dienen over de concept verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017. Uiteraard voldoen wij graag aan uw verzoek en de Raad spreekt haar waardering uit voor het feit dat hiervoor een periode van ruim twee maanden beschikbaar is. Onderstaand treft u ons advies aan over respectievelijk de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 (A) en de Nadere regels bij de verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 (B).

 

A.   Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017

 

De Adviesraad hecht eraan op te merken dat er bij het aanpassen van de verordening 2015 goed werk is verricht. Onze opmerkingen zijn dan ookvooral bedoeld de tekst zo mogelijk te verduidelijken.

 

Voor het volledige advies klik hier

Advies: Aanbestedingstraject Inkoop WMO hulpmiddelen - April 2017

Soest, 24 april 2017

Op 12 april ontvingen wij uw discussienota "Inkoop WMO hulpmiddelen" voor advies. Naar wij begrijpen wordt dit advies betrokken bij het te starten aanbestedingstraject, dat uit moet monden in een contract met één of meer leveranciers, maar in ieder geval een andere dan de huidige leverancier van hulpmiddelen. Uiteraard voldoen wij - voor zover dat in ons vermogen ligt - graag aan uw verzoek.

Wij beginnen met een enkele algemene opmerking.

U geeft aan, dat de door de huidige gecontracteerde leverancier Welzorg geleverde dienstverlening te wensen over laat en gepaard gaat met de nodige klachten. Hoewel ons ook wel negatieve signalen bereiken, missen wij in de notitie een korte beschouwing van de situatie op dit moment. Mogelijk zou ons advies meer de diepte in kunnen gaan als wij een beter beeld hadden van de ervaringen van klanten, behandelaars van klanten, gemeente, organisaties etc. met Welzorg. Voor zover ons bekend is in 2012 voor de laatste keer naar de ervaringen en waardering gevraagd van gebruikers van verstrekte hulpmiddelen; het betrof een enquête van de toenmalige WMO Raad. Deze gegevens zijn mogelijk gedateerd. De Raad beseft dat een diepgaand onderzoek op dit moment niet goed mogelijk is. Derhalve adviseren wij u om in de toekomst op een zodanig tijdstip met het traject te starten dat de aanbesteding wel op ervaringen van gebruikers en professionals kan berusten. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening en mogelijk van de versterkte hulpmiddelen ten goede.

Het moet ons van het hart dat het leveren van hulpmiddelen een wat "haasje-over" indruk maakt. Enige jaren geleden was Welzorg actief in deze omgeving, daarna werd een andere aanbieder de hofleverancier om vervolgens weer plaats te moeten maken voor Welzorg.

Klik hier voor het volledige advies.

sociale kaart soest