Advies Adviesraad Sociaal Domein mbt Verordening Jeugd 2017

Op 13 oktober 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Soest uw adviesaanvraag over de gewijzigde verordening Jeugd ontvangen. De adviesraad heeft kennis genomen van de wijzigingen die u aan wilt brengen. Onderstaand treft u ons advies aan.

Zoals u aangeeft, vindt het begrip “gebruikelijke zorg” zijn oorsprong in het voormalige Besluit zorgaanspraken in het kader van de AWBZ. De bepaling beoogde een grens te trekken tussen de zorg die van het netwerk van de zorgvragers in redelijkheid mag worden gevraagd en de zorg die uit de publieke middelen wordt betaald. Er ligt hier een duidelijke relatie met het beginsel van de eigen kracht zoals dat in andere wetten wordt gehanteerd. Het spreekt dan ook vanzelf dat in de Verordening jeugd 2017 -waarin eigen kracht ook een belangrijk uitgangspunt vormt- het beginsel van de “gebruikelijke zorg” te introduceren. De Raad kan dan ook instemmen met uw wijzigingsvoorstel.

Voor het volledige bericht klik hier

Advies Adviesraad Sociaal Domein mbt Toegankelijkheid openbare groene ruimte

Naar aanleiding van een ingezonden brief in de Soester Courant van 11 maart 2015, schreef de Adviesraad:

Het verontrust ons om te lezen dat de parken in Soest niet toegankelijk zijn voor mensen die gebruik maken van scootmobiels en/of elektrische rolstoelen en de toegankelijkheid wordt gehinderd voor mensen met een rollator. Dit vanwege het feit dat de gemeente onlangs de parken heeft afgesloten voor (brom-)fietsers, door middel van een smalle sluis. Hierdoor hebben enkel wandelaars nog toegang tot de parken.

Meer lezen klik hier

Advies Adviesraad Sociaal Domein inzake Advies Strategische agenda 2016-2017

Op 2 februari 2016 ontving de Adviesraad Sociaal Domein Soest het verzoek om advies bij uw beleidsplan "Samen leven in Soest. Strategische agenda voor de toekomst sociaal domein".

Meer lezen klik hier

Advies Adviesraad Sociaal Domein mbt nadere regels 2016; WMO, Jeugd, Financieel besluit

Op 23 december 2015 ontving de WMO Raad (per 1 januari 2016 de Adviesraad Sociaal Domein i.o.) het verzoek om voor 13 januari 2016 te adviseren over de Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning 2016, Nadere regels 2016 Verordening jeugd en het bijbehorende Financieel besluit 2016.

Meer lezen klik hier

  • 1
  • 2

sociale kaart soest